Beleidsplan

Missie

Stichting GOB brengt het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus in België en werkt daartoe aan de vermenigvuldiging van discipelen van Jezus en van christelijke gemeenschappen.

 

Visie

Zij doet dit door christenen en kerkelijke gemeenschappen in België toe te rusten en op te bouwen in discipelschap, het worden van leerling van Jezus Christus. Dit krijgt hoofdzakelijk vorm in communities, gemeenschappen van mensen, ontmoetingsplaatsen. Dat zijn de plaatsen waar aan relaties wordt gebouwd, mensen een luisterend oor vinden, met elkaar eten, waar eenzaamheid wordt doorbroken en mensen geestelijk worden opgebouwd en aangemoedigd God lief te hebben en de samenleving te dienen. De bijbel is daarbij leidend.

Het is bouwen aan relaties in kleine missionaire gemeenschappen.

 

Hoe?

De Stichting Gemeente Opbouw België heeft sinds 2000 een zendingsechtpaar uitgezonden naar Brussel van waaruit men werkt aan het bouwen van een netwerk van community’s, maar ook op strategisch niveau worden verbindingen gemaakt met andere organisaties. Om dit mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een cultureel centrum waar kantoor wordt gehouden en van waaruit tal van activiteiten voor de buurt worden georganiseerd, zoals taallessen, tekenlessen en andere cursussen. Daar worden vaak de eerste contacten gelegd en worden de principes van het Christelijk geloof geleefd en wordt verlangen hiernaar aangewakkerd.

 

Situatie in België:

 

Pijnlijke geschiedenis: Door de pijnlijke geschiedenis van een autoritaire staatskerk zijn de autochtonen in België weinig gevoelig meer voor het evangelie of het kerkelijk leven. De Spaanse Inquisitie hebben diepe sporen achtergelaten en Bijbellezen was nog verboden tot in de jaren 1960. Het is het huidige humanisme en materialisme niet gelukt de geestelijke leegte te vullen. De emotionele, relationele en geestelijke schade onder de bevolking is groot. Hardnekkige weerstand of onverschilligheid voor het evangelie is nu de regel.

 

Ploegen op de rotsen: Een levensvatbare plaatselijke gemeente stichten op de traditionele wijze (met oudstenraad, betaalde voorganger en eigen kerkgebouw) komt zelden voor. De meeste gemeentes blijven jarenlang afhankelijk van zendelingen en hebben moeite om oudsten te vinden of een geschikte kerkzaal. Etnische gemeentes (Congolees, Roemeens, Latino of Internationaal) in België groeien over het algemeen veel sneller in aantal dan zogenaamde autochtone christelijke gemeentes.

 

 

Waarden gebaseerd op de bijbel

De waarden die van belang zijn om de visie tot stand te brengen:

 1. Gehoorzaamheid aan God door het geloof in Jezus (Johannes 14:21, Romeinen 1:5; 16:26)
 2. Compassie voor mensen met lichamelijke en geestelijke nood (Mattheus 9:36, Micha 6:8)
 3. De instructies van Jezus ten behoeve van de zending (Mattheus 10, Lukas 10)
 4. Leiderschapsontwikkeling, ook bij en door gewone mensen (Lukas 10:21, Handelingen 4:13)
 5. Gods eenvoudige maar overal beschikbare middelen inzetten (gebed, de kracht van de Heilige Geest om te getuigen, wonderen in Jezus naam, de gastvrijheid en de woningen van plaatselijke mensen) (Mattheus 10:9-11, Lukas 10:4-7)
 6. Samenwerking met andere kerkgenootschappen (Lukas 9:49-50, 10:1)
 7. De wereld ingaan (naar buiten treden) (Mattheus 10:7, 28:19, Lukas 10:3)

 

Stappen om dit waar te maken

 1. Steeds meer mensen vinden om mee te bidden voor meer mensen in de oogst
 2. Met woord en daad, toegang krijgen tot gemeenschappen die door het goede nieuws van Jezus-Christus nog niet bereikt zijn
 3. In deze gemeenschappen, gericht zoeken naar mensen die vrede met God willen en promoten
 4. Door de Bijbel, deze mensen God laten ontdekken en God leren gehoorzamen
 5. Deze mensen ondersteunen als zij hun naasten bijeenbrengen
 6. Deze mensen dopen en met hen huisgemeentes starten
 7. Deze mensen begeleiden om zelf discipelen van Jezus te maken

 

Concreet voor de komende 3 – 5 jaar:

De komende 3 – 5 jaar hopen wij:

 1. De hierboven genoemde waarden en principes modelleren en coachen met mensen in onze nabije omgeving door
  1. Gebedsinitiatieven met anderen te houden
  2. Acties te organiseren om mensen in nood te hulp te schieten
  3. Persoonlijke gesprekken rond geloofszaken en de bijbel te hebben
  4. Groepsgesprekken rond de bijbel te hebben
  5. Missionaire huisgemeenschappen te beginnen en te versterken
  6. Maandelijks individuele coaching gesprekken met leiders te houden
  7. Maandelijks groep coaching met leiders te houden
 2. Een samenwerkingsverband aangaan met een ander netwerk van christelijke huisgemeentes
  1. Maandelijkse diensten met hen houden
  2. Ervaringen, tools en vaardigheden met hen delen
  3. Trainingen met hen organiseren of bijwonen
 3. Ons netwerk van contacten met plaatselijke gemeentes en christelijke leiders uitbreiden om de hierboven genoemde principes te promoten
  1. Christelijke gemeentes en conferenties bezoeken
  2. Contact leggen met leiders, gesprekken aangaan, met hen bidden
  3. Website opzetten met beschikbaar materiaal
  4. Spreekbeurten geven in bestaande gemeentes
  5. Seminars houden voor geïnteresseerden

 

Het Bestuur

Het Bestuur komt aan het begin van elk kwartaal, minimaal vier keer per jaar, bij elkaar om de voortgang van de activiteiten van het zendingspaar in België te bespreken. Belangrijkste taken van het bestuur zijn:

 • Geestelijk en materieel ondersteunen
 • Zorg dragen voor de administratie en financiële verantwoording van de giften vanuit Nederlandse sponsors voor het werk in België.
 • Informatievoorziening naar de achterban

 

Elk kwartaal komt het bestuur minimaal eenmaal bijeen. Zo mogelijk gaat het bestuur jaarlijks op bezoek in België om kennis te nemen van de voortgang en met de betrokkenen en is er ook een ontmoeting met het zendingsechtpaar in Nederland om op die manier betrokken te zijn bij het werk daar en geïnformeerd te worden over de activiteiten.

 

De Stichting GOB  heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden als vrijwilliger en ontvangen – behoudens een eventuele vergoeding voor werkelijke kosten – geen vergoedingen van de GOB.

 

Gebedsgroep

Omdat we als GOB geloven dat elk werk in het koninkrijk gebouwd moet zijn op gebed is een gebedsgroep opgericht die eenmaal per 6 weken samenkomt om te bidden voor de activiteiten van het zendingsechtpaar maar ook voor België als land. België heeft gebed nodig, zoals elk land dat nodig heeft. Het moeilijke werk in België vergt extra gebed om staande te blijven in een complexe samenleving, waar eenheid cultureel, politiek, maatschappelijk en kerkelijk zeer complex is.

 

Communicatie

Om aandacht te vragen voor het werk van het zendingsechtpaar in België wordt gebruik gemaakt van de volgende middelen:

 • Periodieke digitale nieuwsbrief
 • Tweemaal per jaar een papieren nieuwsbrief
 • Website stgob.nl
 • Gebedsbrief voor de gebedsgroep
 • Persoonlijke gesprekken met bestuursleden of met het zendingsechtpaar
 • Regelmatige presentaties voor (potentiële) sponsors

 

Financiën 

Voor de financiering van het werk van de GOB in België is zij volledig afhankelijk van de bijdragen van vaste sponsors, donateurs, kerken en vermogensfondsen. Het bestuur streeft ernaar het percentage van de giften van deze sponsors dat wordt gebruikt voor de hoogstnoodzakelijke kosten beperkt te houden tot 2% daarvan. Daardoor wordt 98% van de giften gebruikt voor ondersteuning van het werk in België of voor de noodzakelijke financiële buffers. In 2018 was dit percentage 1,6%, in 2019 0,7%. Daarmee wordt aan de eigen doelstelling voldaan.

 

Het bestuur streeft ernaar om een reserve van minimaal 1 jaar aan te houden zodat het plotselinge wegvallen van grote sponsors kan worden opgevangen en er tijd voldoende is nieuwe sponsors te werven.

Het werven van sponsors is een taak die voornamelijk door het zendingsechtpaar wordt verricht omdat zij het beste in staat zijn om vanuit de praktijk van elke dag te vertellen wat er specifiek nodig is in België.